Sistemski software koji se instalira na QMS serveru:

 • Linux OS (Fedora > 11) u 32b verziji;
 • Apache web server >2.x.x
 • MySQL >5.x.x
 • PHP >5.x

 

Putem veb pretraživača je omogućen pristup svim potrebnim podacima i statistikama. Podaci se mogu očitavati na bilo kom umreženom PC računaru putem veb pretraživača.

 

 Avantech AVT-SL licenca za korišćenje Avantech-QMS sistema putem Ethernet mreže:

 • uočljiv naziv/redni broj radnog mesta;
 • uočljivo korisničko ime službenika;
 • uočljiv vrste usluge koju službenik trenutno radi sa mogućnošću da službenik samostalno po potrebi promeni vrstu usluge koju radi;
 • uočljivu informaciju o tome koliko klijenata trenutno čeka da bude usluženo za vrstu usluge koju službenik trenutno radi i broj radnih
 • mesta koju tu vrstu usluge trenutno rade;
 • mogućnost prozivanja sledećeg klijenta;
  mogućnost odlaska na pauzu;
 • mogućnost prosleđivanje klijenta;
 • mogućnost da ukoliko se klijent nakon prozivanja putem displeja ne pojavi,  da se klijent prozove putem automatski generisane glasovne proziv koja treba da prozove redni broj klijenta i radno mesto na kom klijent treba da bude uslužen;
 • uočljiv redni broj klijenta koji se uslužuje na tom radnom mestu sa informacijama koliko je klijent čekao da bude uslužen i vreme kada je obrada klijenta počela;
 • informacije o potrebi zamene papira u štampaču;
 • u cilju zaštite informacionog sistema naručioca, na računarima koje koriste službenici a koriste se za prozivnoredosledni sistem se ne sme instalirati nikakav dodatni softver koji bi služio za interakciju za sistemom za kontrolu redova čekanja (fajlovi tipa *.exe, *.com, *.msi, *.opl, *ocx, *.dll, *.bat, niti se smeju koristiti ActiveX kontrole) u cilju prozivanja klijenta, gledanja statistika i drugih radnji vezanih za prozivno redosledni sistem;
 • sistem radi u sistemima gde svi računari osim serverskih računara dinamički dobijaju IP adrese, a da pritom bude potpuno nezavistan od DHCP servera naručioca, odnosno u slučajevima promene MAC adrese na računarima gde rade službenici ne implicira se bilo kakva podešavanja na DHCP serveru;
 • mogućnost da se bez instaliranja bilo kog dodatnog softvera bilo koja radna stanica može "povezati" sa nekim od displeja za prikaz rednog broja klijenta koji se uslužuje.